Tööhõive- ja Järelõppekeskus Vana-Vigalas

Kooli lühitutvustus. Eeldused ja kogemused idee teostamiseks

 

Koolil on kogemus õpetada erivajadusega inimesi, siiani peamiselt noori, alates 1998. aastast, mil alustati ameti õpetamist LÕK õppekava alusel noortele. Esialgu õpetati koka eriala, hiljem lisandusid ehituse-, kodumajanduse- ja automaalri erialad. Viimaste aastate keskmisena õpib kooli 340 kuni 400 õpilast ja erivajadusega õpilaste arv on kolmandik sellest.

 

2003. aastal laiendati õppesuunda üle 17 aastaste kasvatusprobleemidega noortele, kellele loodi kohapeal võimalus jätkata katkenud põhiharidusõpinguid ja õppida eriala. Alates 2007. aastast laiendati võimalust ka alla 17 aastastele noortele.

 

2008. aastast hakati koolis õpetama toimetuleku tasemel (keskmise vaimupuudega) õpilasetele kodumajanduse eriala.

 

Tänu 13 aastasele kogemusele on personal läbinud koolitusi ja saanud praktilisi oskusi ning kogemusi erivajadustega inimestega toimetulemiseks, nende õpetamiseks ja toetamiseks. Samuti töötab koolis eripedagoogika talitus, kes toetab erivajadusega inimeste sotsiaalset toimetulekut ning õppetööd koolis.

 

Tänu EL struktuurfondidele omab kool kaasaegseid õppebaase, kus on võimalik leida reserve nende kasutamiseks nii täiend- kui ümberõppeks, erivajadustega õpilaste tööharjutamiseks ning väiksemamahuliseks tootmistööks toetatud töökohtade raames.

 

 • koolil on aianduse õppebaas (õunaaed ja aiand);
 • võimalik kasutada ehituse ja puidutöö õppebaasi täiendkoolituseks ja väiketootmiseks tööharjutuse või kaitstud töökohtade näol;
 • võimalik kasutada kooli toitlustusala õppebaasi kulinaaria- või kondiitri alaseks täiendõppeks ja väiketootmiseks tööharjutuse või kaitstud töökohtade näol.
 • võimalik kasutada kooli tehniliste erialade õppebaasi tehniliste oskuste arendamiseks ja väiketootmiseks tööharjutuse või kaitstud töökohtade näol.

 

Elamisvõimalused kooli majutuspinnal, kuna kool omab majutuspinda rohkem, kui õpilastele igapäevaselt vaja.

Keskuse loomise planeerimisega ja selleteemaliste läbirääkimistega tegeldakse, aga süstemaatilise praktilise tulemuseni veel jõutud ei ole. On korraldatud üksikjuhtumeid.


 

Keskuse loomise põhjendus ja visioon

 

Probleem

 

Suhteliselt suurel osal intellektipuudega inimestest, kes omandavad kutse- või kutsekeskhariduse Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis või mõnes muus kutseõppeasutuses ei õnnestu peale kooli lõpetamist tööle asuda või tekib probleeme elukoha leidmisel, elu- ja töökoha kokkusobitamisel või mõnel muul sotsiaalsel tasandil.

 

Probleemid tekivad ka mõni aeg peale lõpetamist seoses vajadusega töö- või elukohta vahetada. Üksikutel juhtudel on kool vastavalt võimalustele abistanud vilistlasi ka mõne aasta vältel peale kooli lõpetamist.

 

Samas näitab kogemus, et intellektipuudega inimene kaotab õpitud teadmisi ja oskusi palju kiiremini, kui normintellektiga inimene, juhul kui ta ei saa neid kohe pidevalt rakendada.

 

Selliselt osutuvad õpetamiseks kulunud vahendid ebaökonoomselt kasutatuks rääkimata sellest, et inimeste taasõpetamine nõuab uusi vahendeid.

 

 

Eesmärk

 

Luua pilootprojektina vahetult Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli juurde struktuurid, läbi mille saab kool jälgida, toetada ja abistada erivajadustega (eelkõige intellektipuudega) inimesi peale kutseõppeasutuste lõpetamist töö- ja elukoha leidmise, ameti- ja sotsiaalse toimetulekualase õppe ning nõustamise näol.

 

Tagada esimeses etapis 18-40 aastastele intellektipuudega inimestele kooli poolt kompleksne teenus vajaliku täiend- või ümberõppe näol ning õppejärgse töö- ja sotsiaalse elu korraldamise küsimustes ühe-kahe aasta vältel peale kutseõppasutuse lõpetamist.

 

Teenust pakkuda nii Vana-Vigala TTK lõpetanutele kui ka väljastpoolt tulevatele sarnase teenuse vajajatele.

 

Pakkuda loodud teenust üle vabariigi.

 

Teenuse iseloom.

 

Pakkuda teenust neljal tasandil:

 

 • Leida koostöös õpilasega töö- ja vajadusel elamiskoht kooli lõpetamisega paralleelselt, rakendades juba lõpukursusel vajalike täiendavaid meetmeid.
 • Pakkuda abi töö- ja vajadusel elamiskoha leidmisel peale kooli lõpetamist koostöös vilistlase ning asjaomaste inimeste ja/või organisatsioonidega abivajajat kooli juurde kutsumata.
 • Pakkuda võimalust leida töö- ja vajadusel elamiskoht peale kooli lõpetamist, kutsudes abivajaja lühiajaliselt tagasi kooli juurde vajalikuks täiend- või ümberõppeks või töötreeninguks, mis looks aluse töökoha saamisele.
 • Anda abivajajale võimete hindamise, töötreeningu ja täiendava õppe ajaks võimalus tarbida kooli juures erihoolekandeteenuseid igapäevaelu toetamise, töötamise toetamise või toetatud elamise näol, sel ajal, kui keskus oma andmebaaside ja koostööpartnerite kaudu otsib abivajajale väljundeid suundumiseks tööturule ja/või iseseisvaks sotsiaalseks toimetulekuks.

 

Ülesanded

 

Eelkirjeldatud struktuuride puhul ei ole tegemist traditsioonilise kooli osakonnaga. Seetõttu on planeeritud loodavad teenused ja nende koordineerimine koondada kutsekooli juures asuvaks ja kooliga lõimunult töötavaks keskuseks.

 

 • Luua andmebaasid ettevõtetest, kes on nõus tegema koostööd intellektipuudega inimeste õpetamisel praktikakohtadena ja hiljem tööandjatena. Luua nendega koostöö.
 • Luua või leida klientidele vastavalt olukorrale, võimetele ja vajadusele töötamisvõimalusi neljal tasandil:
 • töötamise eneseteenindamisel toetatud elukohas (toimetulemine kogukonnas)
 • kooli teenindamine (töö ühiskonnas, töötreening)
 • töötamine tootmistööl kooli juures olevates spetsiaalsetes töökodades (kaitstud töö, töötreening)
 • juhendatud töötamine tootmises (toetatud töö)
 • iseseisev töötamine tootmistööl töökohas (töökoha leidmine)
 • Luua seire- ja nõustamissüsteem, mis töötab nii väljaspool kooli, kui kooli sees.
 • Luua kooli majutusbaasis elamisvõimalused kaitstud elamiskohtade näol ja majutusvõimalus täiend- ning ümberõppe või tööharjutuse ajaks.
 • Välja töötada keskuse tööks vajalik struktuur ning leida ja palgata või koolis olemasolevast kaadrist ümber õpetada tegevuseks vajalik kaader.

 

 

Eeldused

 

 • Koolil pikaajaline kogemus ja seeläbi kaader tegelemaks intellektipuudega inimestega ning nendele ameti õpetamisega
 • Tehnilised võimalused täiendava õppe ja vajadusel töö korraldamiseks kooli õppebaaside näol väga head
 • Koolil piisavalt kaasaegselt renoveeritud majutusbaasi elamise korraldamiseks

 

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766