1. „Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaste vastuvõtu kord" sätestab õpilaste kutseõppe tasemeõppesse vastuvõtmise korra, sh õpilaste vastuvõtuga seonduvate komisjonide moodustamise ja töökorralduse alused (lisa 1).

 

 1. Kooli võetakse vastu õpilasi esmaõppe õppekavade alusel statsionaarses (kooli- või töökohapõhises) või mittestatsionaarses õppevormis toimuvasse kutseõppesse, mille puhul õppima asumine ei eelda erialaste kompetentside olemasolu.

 

 1. Kool võib põhikooli- või gümnaasiumiõpilastele pakkuda kutseõpet, mis võimaldab õpilastel omandada esmaseid kutse- , eri- ja ametialaseid kompetentse. Nimetatud õpilaste vastuvõtu ja õppe korraldamine toimub koolide vastastikuse lepingu alusel.

 

 1. Erivajadustega õpilaste vastuvõtt on reguleeritud haridus- ja teadusministri määrusega. Isikutel, kes on lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel, on võimalus jätkata õpinguid põhihariduse baasil HEV kutseõppe õppekavadel.

 

 1. Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu ning vähemalt 22-aastaselt põhihariduseta isikult põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu. Nõutavate kompetentside olemasolu hindab kool.

 

 1. Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

 

 1. Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. Kutsekeskharidusõppes võivad õpinguid alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid. Nõutavate kompetentside olemasolu hindab kool.

 

 1. Viienda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu.

 

 1. Õpingute alustamise nõuded, mis on seotud asjaomase kutse-, eri- või ametiala või kvalifikatsioonitasemega, kehtestatakse kutseharidusstandardis ja vastavas riiklikus õppekavas, selle puudumisel vastavas kooli õppekavas.

 

 1. Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse õpilaskandidaadid kooli direktori käskkirja alusel õpilaste nimekirja, lähtudes kooli vastuvõtukomisjoni otsustest ja õpilaskandidaatide kinnitustest kooli õppima asumisest.

 

 1. Kahe nädala jooksul (alates õppetöö algusest) mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese kursuse õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja. Kuni 30. oktoobrini saab võimaluse asuda õppima vabanenud õpilaskohale paremusjärjestuselt järgmine õpilaskandidaat.

 

 1. Täiendusõpe korraldatakse täiskasvanute koolituse seaduse tööalast koolitust reguleerivaid sätteid arvestades. Täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri 18.09.2013 määrusega nr 33 „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord".

 1. Kool korraldab täiendusõpet õppekavarühmades ja võtmepädevuste alal, kus koolil on olemas õppe läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ja vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad.
 2. Täiendusõpe toimub kursustena.

 

 1. Kooli vastu võetud õpilasele väljastatakse õpilaspilet, mille väljaandmist ja kasutamist reguleerib "Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaspileti vormistamise, väljaandmise ja kasutamise kord" (lisa 2).

 1. Kooli õpilaspilet on kutseõppe tasemeõppes õppiva õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab välja kool pärast õpilase kandmist kooli õpilaste nimekirja. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks isikut tõendavate dokumentide seaduse § 4 kehtestatud tingimustel.
 2. Õpilaspilet on õpilase staatust kinnitav dokument, mis võimaldab kasutada koolis osutatavaid teenuseid (nt õpilaskodu).
 3. Õpilaspileti pikendamise, duplikaadi väljastamise ja tagastatud õpilaspiletite hävitamise korraldab õppeosakonna sekretär.
 4. Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud koos ringkäigulehega tagastama õpilaspileti koolile (õppeosakonna sekretärile) peale õpilase väljaarvamist (lõpetamist või muudel põhjustel lahkumist) kooli õpilaste nimekirjast.

 

 

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766