Missioon
Kindlustada õppija areng kvaliteetses kutseõppes ning kujundada temas valmisolek elus ja tööturul toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ja võimetele.
Visioon
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on innovaatiliste õppesuundadega, kaasaegsete õppetingimustega ja kvalifitseeritud õpetajaskonnaga konkurentsivõimeline kutseõppeasutus.
Põhiväärtused
Kvaliteet - õppetöö protsessi juhitakse kvaliteetjuhtimisel läbi uuenduslike meetodite ja pideva arendustöö, mis võimaldab kutseõppe läbinutel töötada kõrget kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel.
Kättesaadavus - õppimisvõimaluste tagamine kõigile soovijatele materiaaltehnilise baasi, olme ja majutusvõimaluste olemasolu tagamisega erinevate vajaduste ja eeldustega õppijatele vastavalt kooli tunnuslausele.
Efektiivsus - õppeprotsessis ja kooli tegevuses on sisse viidud efektiivse majandamise ja ressursikasutuse printsiip, mis võimaldab oluliselt tõsta õppetöö kvaliteeti.
Konkurentsivõimelisus - kooli tegevus on suunatud läbi arendustöö, suhete koostööpartneritega, tööturuvajadustele orienteerituse ja kvaliteetse õppeprotsessi konkurentsivõime tõstmiseks nii kutseharidust pakkuvate koolide kui ka üldhariduskoolide hulgas.
Eesmärgistatus - läbi arengukavas püstitatud lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkide saavutamise ja planeeritud tegevuse kaudu tagada visiooni täitmise ettenähtud perioodil ja ajaks.
Koostöö - toimivad partnerlussuhted tööandjate, üldhariduskoolide, teiste kutsekoolide, kõrgkoolide ja muude kutseharidusega seotud organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766