Kutsekeskharidusõppesse kandideerivad põhikooli lõpetajad, kuna eriala kõrvalt omandab õpilane ka kutsekeskhariduse.

 

Registreerimine Siin! (id-kaart vajalik, võimalik registreeruda ka kohapeal)

Peale registreerimist tuleb tulla vastuvõtukomisjoni, ajad ning muu vajalik informatsioon Siin!

 

Autoerialad:

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Autoplekksepp-komplekteerija; Car panel complector
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22- aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õppekava loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami.

Vastavalt kutseharidusstandardi § 20 lg 2 on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks lõpueksam juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub.

 

Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga. Kui eksam ebaõnnestub, saab kool korraldada järeleksami.

Erivajadusega õpilane, kes on kooli lõpetamiseks valinud kutseeksami, kuid eksam ebaõnnestub, võib õpingute lõpetamiseks sooritada erialase lõpueksami.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 kompetentsid
osakutse(d):
Puudub

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

 1. väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik edasiõppimisvõimalustest ja tööturu suundumustest;
 2. töötab iseseisvalt, komplekteerib ja remondib sõidukite mittestruktuurseid kereosi, osandab ja koostab sõiduki kere ja sisustuse vastavalt juhenditele, vastutab oma töö tulemuste eest;
 3. loeb tehnilisi jooniseid ja skeeme ning vastavalt neile teeb keevitus- ja pindõgvendustöid, ühendab keredetaile, teeb plastija klaasitöid;
 4. töötab kasutades keskkonnasäästlikke ja ergonoomilisi töövõtteid ning järgides töökultuuri, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist; 5. planeerib oma tööprotsessi eesmärgipäraselt, täidab tellimustööd kvaliteetselt ja õigeaegselt;
 5. kasutab tööga seonduvalt infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti ja inglise keeles;
 6. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
 7. mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 8. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
 9. kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
 10. mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
 11. mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
 12. kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Autoplekksepp-komplekteerija alusõpingud – 19 EKAP
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused - 6 EKAP
 3. Sõiduki puhastamine - 5 EKAP
 4. Osandamine jaa koostamine - 8 EKAP
 5. Keevitustööd – 10 EKAP
 6. Pindõgvendustööd ja lehtmetallide töötlemine – 7 EKAP
 7. Keredetailide ühendamine – 8EKAP
 8. Klaasitööd – 3 EKAP
 9. Plastdetailide remont – 5 EKAP
 10. Elektritööd – 7 EKAP
 11. Praktika - 45 EKAP

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:

 1. Keel ja kirjandus – 6 EKAP
 2. Võõrkeel – 4,5 EKAP
 3. Matemaatika – 5 EKAP
 4. Loodusained – 6 EKAP
 5. Sotsiaalained – 7 EKAP
 6. Kunstiained – 1,5 EKAP

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Automaalritööde alused 4 EKAP
 2. Autoremonttööde alused 4 EKAP
 3. Vanasõidukite taastamise alused 4 EKAP 
 4. Pindade värvimise eritehnoloogiad 4EKAP 
 5. Väikemasinate hooldus I 3EKAP 
 6. Väikemasinate hooldus II 3EKAP 
 7. Liiklusõpetus 4EKAP 
 8. Erialane võõrkeel 4EKAP 
 9. Üldkehaline ettevalmistus 3EKAP 
 10. Värviõpetus ja kompositsioon 2EKAP 
 11. Riigikaitse 2 EKAP 
 12. Esteetika ja Etikett 1EKAP 

 


Valikõpingute valimise võimalused:

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 27 EKAP-i ulatuses ning õigus valida vaikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjast sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon: 56480449
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Automaaler; Car paint technician; Автомаляр
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid. Isiku tervislik seisund peab võimaldama antud erialal õppida ja töötada.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Automaaler, tase 4 kutsele vastavad kompententsid
osakutse:
Õppekava õpiväljundite 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 8 saavutamisel omandatakse osakutsele „Maalritööde ettevalmistaja“, tase 3 vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1) omab automaalri töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi;
2) kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele;
3) tunneb ja järgib keskkonnaohutuse nõudeid;
4) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
5) kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult;
6) hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
7) kasutab arvutit nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
8) oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri;
9) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
10) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
11) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
12) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
13) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
14) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Põhiõpingute moodulid:
Automaalri eriala alusteadmised
Autode puhastamine ja pesu ning ettevalmistus järgnevateks keretöö etappideks
Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine
Plastdetailide remontimine ja käitlemine
Pindade ettevalmistamine värvimiseks
Pindade värvimine
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Praktika I
Praktika II

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Autoplekksepatöö alused
2. Auto remonttööde alused
3. Vanasõidukite taastamise alused
4. Pindade värvimise eritehnoloogiad
5. Keevitus- ja tuletööde teostamine
6. Liiklusõpetus
7. Väikemasinate hooldus
8. Klaasitööde tegemine
9. Üldkehaline ettevalmistus
10. Erialane huviring
11. Elektri- ja hübriidautod
12. Riigikaitse
13. Esteetika
14. Etikett

Valikõpingute valimise võimalused:
Õppija valib valikaineid 27 EKAP'i ulatuses (valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 50% on selle valinud ja rühma suurus on vähemalt 8 õpilast).
I aastal valib õppija valikaineid 11 EKAP'i ulatuses;
II aastal valib õppija valikaineid 11 EKAP'i ulatuses;
III aastal valib õppija valikaineid 5 EKAP'i ulatuses.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Kutsekeskharidusõppe Automaaler 2018 Alustanud Dokumendid

Kutsekeskharidusõppe Automaaler 2017 Alustanud Dokumendid

Kutsekeskharidusõppe Automaaler 2015, 2016 Alustanud Dokumendid

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Sõiduautotehnik; Cartechnician; Tехник по обслуживанию автомобилям
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Neljanda taseme esmaõppes võib õppima asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.
Isiku tervislik seisund peab võimaldama antud erialal õppida ja töötada.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:
Õppekava õpiväljundite omandamisel täies mahus saadakse kutsele "Sõiduautotehnik, tase 4" vastavad kompetentsid.
osakutse:
1) Õppekava moodulite 1 ja 2 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele "Mootorsõiduki kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4" vastavad kompetentsid;
2) Õppekava moodulite 1 ja 3 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele "Mootorsõiduki mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4" vastavad kompetentsid;
3) Õppekava moodulite 1 ja 4 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele "Mootorsõiduki jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4" vastavad kompetentsid;
4) Õppekava moodulite 1 ja 5 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele "Mootorsõiduki elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4" vastavad kompetentsid;
5) Õppekava moodulite 1 ja 6 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele "Mootorsõiduki juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4" vastavad kompetentsid;
6) Õppekava moodulite 1 ja 7 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele "Mootorsõiduki kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4" vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1) omab sõiduautotehniku töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi;
2) kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele;
3) tunneb ja järgib keskkonnaohutuse nõudeid;
4) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
5) kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult;
6) hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
7) kasutab arvutit tasemel nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
8) oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri.
9) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
10) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
11) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
12) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
13) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
14) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Põhiõpingute moodulid:
Sõiduautotehniku alusteadmised

Sõiduauto kere ja sisustuse seisundi hindamine, hooldus ja remont
Mootori hooldus, ülddiagnostika ja remont
Jõuülekande hooldus, ülddiagnostika ja remont
Elektriseadiste ja mugavussüsteemide hooldus, ülddiagnostika ja remont
Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus, ülddiagnostika ning remont
Kliimaseadmete (soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) hooldus, ülddiagnostika ja remont
Sõiduauto hooldus, ülddiagnostika ja remont
Liiklusõpetus
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Praktika I
Praktika II

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Esteetika
2. Etikett
3. Autoplekksepatöö alused
4. Keevitus- ja tuletööde teostamine
5. Kliimaseadme tehniku alusteadmised
6. Tehnika uuendused
7. Erialane võõrkeel
8. Vanasõidukite taastamise alused
9. Väikemasinate hooldus
10. Üldkehaline ettevalmistus
11. Erialane huviring
12. Elektri- ja hübriidautod
13. Riigikaitse

Valikõpingute valimise võimalused:
Valikõpingute moodulid määratlevad teadmised ja oskused, mis toetavad ja laiendavadkutseoskusi või seonduvad lisakvalifikatsiooniga.
Aluseks võetakse enamuse soovi valikõpingute valimise osas. Õppija valib valikaineid 26 EKAP'i ulatuses (valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 50% on selle valinud ja rühma suurus on vähemalt 10 õpilast).
I aastal vlib õppija valikaineid 6 EKAP`i ulatuses;
II aastal valib õppija valikaineid 7 EKAP'i ulatuses;
III aastal valib õppija valikaineid 14 EKAP'i ulatuses.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutsekeskharidusõppe Sõiduautotehnik Dokumendid

 

 

Toitlustus- ja majutusteeninduse erialad:

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: KOKK; COOK; Повар
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Opingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Oppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kokk, tase 4” vastavad kompetentsid.
Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Põhiõpingute moodulite 1, 2, 3, 4 ja 5 ning abikoka praktika mooduli õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Abikokk, tase 3” vastavad kompetentsid
 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1. Valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi või restoraniköögi töö eripärast;
2. Teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning suurköögi või restorani töö eripära;
3. Järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
4. Väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;
5. Töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult suurköögis või restoranis, lähtuvalt koka töö eetikast;
6. Korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd suurköögis või restoranis;
7. Väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
8. Mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
9. Suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
10.Kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks;
11. Omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
12. Mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
13. Kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

 

Põhiõpingute moodulid:
Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Toitlustamise alused
Teeninduse alused
Abikoka praktilise töö alused
Toiduvalmistamise alused
Koka praktilise töö alused
Toiduvalmistamine
Koka praktiline töö
Abikoka praktika
Kokatöö praktika

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
Rahvus- ja regionaalsed köögid
Pagari- ja kondiitritööd
Peoteenindus
Joogiõpetus
Dessertide valmistamine ja serveerimine
Puhastus- ja korrastustööd köögis
Kultuurilugu ja etikett
Erialane prantsuse keel
Erialane soome keel
Erialane inglise keel
Hoidiste valmistamine
Fruktodisain
Lastehoid
Värvusõpetus ja lilleseade

 

Spetsialiseerumine suurköögitööle:
Suurköögitöö korraldus
Eritoitlustus
Catering-teenindus
Suurköögitöö praktika

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi INGE REGO
ametikoht: Toitlustuserialade juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutsekeskharidusõppe Kokk Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puhastus-ja kodumajandus; Cleaning and Housekeeping
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Oppekava loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud puhastus- ja kodumajanduse eriala kutseõppe õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4” vastavad
kompetentsid

Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava moodulite number 1, 2 ja 3 (õpiväljundid 1, 2, 3, 4, 5) õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele
„Puhastusteenindaja, tase 3” vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1. Teeb hoolduskoristust ja suurpuhastust, hooldab tekstiile
2. Mõistab toitumise ja toitlustamise põhialuseid ning valmistab lihtsamaid toite eri sihtrühmadele
3. Väärtustab kodu ja perekonda, peab lugu eesti rahva traditsioonidest ja suhtub lugupidavalt teistesse kultuuridesse; rakendab kodu- ja pereväärtusi kodus ja kliente abistades
4. Abistab laste ja eakate pereliikmete hooldamisel, sise- ja välishaljastuse korrashoiul, peresündmuste korraldamisel
5. On ettevõtlik, korraldab oma töid plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult, teenindab kliente eri töösituatsioonides, järgides teeninduse head tava ja kutse-eetikat
6. Käsitseb turvaliselt ja hooldab heaperemehelikult majapidamis- ning koristustöödel kasutatavaid masinaid ja seadmeid, hoiab
7 Juhendab töötajate tavatööd ja vastutab oma pädevuse piires teiste töötajate arendamise eest, korraldab oma tegevust ja kohandab käitumist vastavalt olukorrale
8 Kasutab oma töös info- ja suhtlusvahendeid ning leiab tööks vajalikku informatsiooni usalduslikest infoallikatest
9. Juhindub oma töödes keskkonnanõuetest, tunneb ja korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust, hindab tööga kaasnevaid ohte ja riske ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, vajadusel annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi
10.Mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult
11. Suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana
12. Kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks
13. Mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid
14. Mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest
15. kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Põhiõpingute moodulid:
Sissejuhatus õpingutesse
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Puhastamine- ja koristamine
Toitumine ja toitlustamine
Kodumajanduse alused
Laste- ja eakate hooldamine
Tekstiilide hooldamine
Eripuhastustööd

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
Arvutiõpetus
Kondiitri-ja pagaritööd
Teeninduse alused
Eritoitlustus
Käsitöö (Tüdrukud)
Kangastelgedel kudumine (Tüdrukud)
Remondi-ja majapidamistööd (Poisid)
Vana viimistluse restaureerimine (Poisid)
Värvusõpetus ja lilleseade, toalillede hooldamine
Kutsealane liikumine
Loovtöö
Kultuurilugu ja etikett
Klienditeenindaja alused
Erialane soome keel
Erialane vene keel
Erialane inglise keel
Catering-teenindus
Rahvus-ja regionaalsed köögid

 

Valikõpingute
valimisvõimaluised:

Valikõpingutest läbib õpilane 46 EKAP, nendest 8 EKAP

 tüdrukud -
käsitöö ja kangastelgedel kudumine
 poisid-

remondi-ja majapidamistööd ja vana viimistluse restaureerimine

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi INGE REGO
ametikoht: Toitlustuserialade juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutsekeskharidusõppe Puhastus- ja kodumajandus Dokumendid

 

 

Ehitus- ja puiduerialad:

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Ehitus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Ehitusviimistlus; Finishing work in construstion​
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:
„Maaler, tase 4 esmane kutse“; „Plaatija, tase 4 esmane kutse“

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis omandatud kutsete arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest ehitusviimistluse kutsealal
2) valmistab ette hoonete erinevad viimistletavad pinnad ja teeb lõppviimistluse vastavalt etteantud tööülesandele, järgides asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid
3) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
4) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest
5) osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, on avatud koostööle ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
6) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult
7) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana

8) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks
9) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid
10) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest

11) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Põhiõpingute moodulid:
Sissejuhatus ehitusviimistluse eriala õpingutesse
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Tasandustööd
Maalritööd
Rullmaterjalide paigaldamine seintele
Dekoratiivviimistlus
Hüdroisolatsioonitööd siseruumides
Plaatimistööd
Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
2. Kuivkrohvplaatide paigaldamine
3. Üldkehaline ettevalmistus
4. Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
5. Puidu käsitsitöötlemine
6. Vana viimistluse restaureerimine

Valikõpingute moodulid on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumid, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi.

Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ehitusviimistlus Dokumendid (01.09.2018 Alustanud)

Ehitusviimistlus Dokumendid (01.09.2019 Alustanud)

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766