Antud erialad on mõeldud õpilastele kes ei ole lõpetanud põhikooli ning on alla 17 aastased.

Kutseõppe kõrvalt lõpetatakse ka põhiharidus Vana-Vigala Põhikoolis.

 

Registreerimine Siin! (id-kaart vajalik, võimalik registreeruda ka kohapeal)

Peale registreerimist tuleb tulla vastuvõtukomisjoni, ajad ning muu vajalik informatsioon Siin!

 

Ehitus- ja puiduerialad:

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puidukäsitööline, Woodworker
Õppekava maht: 20,5 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2 aastat​

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Omandatud 7 klassi põhiharidust, õpingute paralleelne jätkamine põhikooli 8. või 9. klassis.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks kui õpilane on omandanud erialaõppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik ettenähtud iseseisvad ja praktilised tööd.

 

Põhiõpingute moodulid:

1. puutööalane tööriista- ja tehnoloogiaõpetus
Õpilane:
1. omab ülevaadet Eesti puutöönduse ajaloost ning traditsioonidest;
2. tunneb ja hooldab peamisi puidutöö tööriistu, seadmeid ja abivahendeid;
3. teab enamkasutatavaid puiduliike, nende omadusi ja kasutusalasid;
4. määrab puitmaterjalide liigid vastavalt omadustele ja kasutusaladele;
5. valmistab juhendi alusel erinevaid puidust pisiesemeid, viimistleb nõuetekohaselt järgides tööprotsessi, säästlikku materjali kasutust ning ohutusnõudeid.

2. Puitesemete ja –detailide valmistamine
Õpilane:
1. valib tööjoonise ja või näidise alusel sobivad materjalid ja töövahendid;
2. planeerib oma tööde järjekorra lähtudes tööjoonisest, juhendist või näidisest;
3. valmistab ja viimistleb erinevaid puitdetaile; järgides ohutusnõudeid ja säästlikku keskkonna ja materjali kasutust
4. korrastab oma töökoha pärast tööde lõppu arvestades töökoja kasutamise eeskirjaga

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe koolikohustusealistele Puidukäsitööline Dokumendid

 

 

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766