Registreerimine Siin! (id-kaart vajalik, võimalik registreeruda ka kohapeal)

Peale registreerimist tuleb tulla vastuvõtukomisjoni, ajad ning muu vajalik informatsioon Siin!

 

Autoerialad:

Kutseõppe liik: 4. tase
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Õppevorm: Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe põhi- või keskharidusega isikutele​ ​
Õppekava nimetus: Mootorsõidukitehnik; Vehicle technician; Tехник по автомобилям
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2 aasta

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Kutseõppe õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritab kutseeksami positiivsele tulemusele.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Mootorsõidukitehnik, tase 4 kompetentsid

Osakutse(d):

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja kompetentsid; moodulid nr 2 ja 5

 

Õppekava õpiväljundid:

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks mootorsõidukitehniku
erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õpilane:

 1. väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuunda-de, tööturul rakendumise ja enese täiendamise võimalustega transporditehnika valdkonnas
 2. töötab iseseisvalt, diagnoosib, hooldab ja remondib erinevaid mootorsõidukeid/masinaid vastavalt remondi- ja hooldusjuhistele, vastutab oma töö tulemuste eest
 3. töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist
 4. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
 5. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid tööalaseks toimetulekuks
 6. kasutab tööga toimetulekuks erialast sõnavara, eesti- ja inglise keeles

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Mootorsõidukitehniku alusõpingud
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 3. Mootorsõiduki ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 4. Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont
 5. Kliimaseadmete hooldus, remont ja käitlemine
 6. Praktika
 7. Spetsialiseerumise moodulid:
  1. Sõiduautotehnika hooldamine ja remont
  2. Veoauto- ja bussitehnika hooldamine ja remont
  3. Liikurmasinatehnika hooldamine ja remont
  4. Väikemasina-, moto- ja jalgrattatehnika hooldamine ja remont

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. ​Klaasitööde tegemine
 2. Plastdetailide töötlemine ja remont
 3. Väikemasinate hooldus I
 4. Väikemasinate hooldus Il
 5. Keevitus- ja tuletööde teostamine
 6. Liiklusõpetus
 7. Erialane võõrkeel
 8. Üldkehaline ettevalmistus
 9. Mootorsõiduki navigatsiooniseadmed
 10. Elektri ja hübriidautod
 11. Maalritööriistad, seadmed ja materjalid
 12. Esteetika
 13. Etikett

 

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 18 EKAP-i ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjast sätestatud korras.

 

Spetsialiseerumised:

 • Sõiduautotehnik
 • Veoauto- ja bussitehnik
 • Liikurmasinatehnik
 • Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik

 

Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Neeme Noppel
Ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
Telefon: 56480449
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõppe liik: 5. tase
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Õppevorm: Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe keskharidusega isikutele kellel on 2 aastane töötamise kogemus mootorsõidukitehnikuna ning kes omab vastava kategooria juhiluba ​
Õppekava nimetus: Mootorsõidukidiagnostik (sõiduautodiagnostik); Vehicle diagnostician
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1 aasta

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 (sõiduautodiagnostik) kompetentsid

 

Õppekava õpiväljundid:

Eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks mootorsõidukidiagnostiku erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
 

Pärast õppekava läbimist õpilane:

 1. väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese täiendamise võimalustega transporditehnika valdkonnas
 2. töötab iseseisvalt, diagnoosib, analüüsib ning kõrvaldab mootorsõidukite rikked kasutades andmebaase ja vastavat tehnoloogiat, vastutab oma töö tulemuste eest
 3. töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist
 4. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid, käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
 5. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid tööalaseks toimetulekuks
 6. kasutab tööga toimetulekuks erialast sõnavara, eesti- ja inglise keeles

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Mootorelektroonika diagnostika ja remont
 2. Jõuülekande diagnostika ja remont
 3. Siinivõrkude diagnostika ja remont
 4. Elektriseadiste ja mugavussüsttemide diagnostika ja remont
 5. Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika ja remont
 6. Kliimaseadmete diagnostika ja remont
 7. Turvaseadiste diagnostika ja remont
 8. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 9. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Mootorsõidukite kõrgepinge jõuseadmete diagnostika ja remont
 2. Mootorsõidukite gaasiseadmete diagnotsika ja remont
 3. Mootorsõidukite müra ja vibratsiooni diagnostika ja kõrvaldamine
 4. Erialane võõrkeel
 5. Mootorsõidukite navigatsiooniseadmed
 6. Elektri- ja hübriidautode diagnostika ja remont

 

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 9 EKAP-i ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjast sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Neeme Noppel
Ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
Telefon: 56480449
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mootorsõidukidiagnostik (sõiduautodiagnostik) Dokumendid

Kutseõppe liik4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Autoplekksepp-komplekteerija; Car panel complector
Õppekava maht: 90 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1,5 aastat

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Kutseõppe õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud autokeretehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritab kutseeksami positiivsele tulemusele

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 kutsele vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:

Eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks autoplekksepp-komplekteerija erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 

Pärast õppekava läbimist õpilane:

 1. väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese täiendamise võimalustega transporditehnika valdkonnas
 2. töötab iseseisvalt, komplekteerib ja remondib sõidukite mittestruktuurseid kereosi, osandab ja koostab sõiduki kere ja sisustuse vastavalt juhenditele, vastutab oma töö tulemuste eest
 3. loeb tehnilisi jooniseid ja skeeme ning vastavalt neile teeb keevitus- ja pindõgvendustöid, ühendab keredetaile ning töötleb klaas- ja plastdetaile
 4. töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist
 5. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
 6. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid tööalaseks toimetulekuks
 7. kasutab tööga toimetulekuks erialast sõnavara, eesti- ja inglise keeles

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Alusõpingud
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtte alused
 3. Sõiduki puhastamine
 4. Osandamine ja koostamine
 5. Keevitustööd
 6. Pindõgvendustööd ja lehtmetallide töötlemine
 7. Keredetailide ühendamine
 8. Klaasitööd
 9. Plastdetailide remont
 10. Elektritööd
 11. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Väikemasinate hooldus l
 2. Väikemasinate hooldus ll
 3. Liiklusõpetus
 4. Erialane võõrkeel
 5. Üldkehaline ettevalmistus
 6. Maalrditööriistad, seadmed ja materjalid
 7. Esteetika
 8. Etikett

 

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 14 EKAP-i ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjast sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Neeme Noppel
Ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
Telefon: 56480449
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Automaaler; Car paint technician; Автомаляр
Õppekava maht: 90 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1,5 aastat

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid. Isiku tervislik seisund peab võimaldama antud erialal õppida ja töötada.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Automaaler, tase 4 kutsele vastavad kompententsid
osakutse:
Õppekava õpiväljundite 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 8 saavutamisel omandatakse osakutsele „Maalritööde ettevalmistaja“, tase 3 vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1) omab automaalri töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi;
2) kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele;
3) tunneb ja järgib keskkonnaohutuse nõudeid;
4) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
5) kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult;
6) hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
7) kasutab arvutit nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
8) oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri;
9) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
10) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
11) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
12) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
13) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
14) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Põhiõpingute moodulid:
Automaalri eriala alusteadmised
Autode puhastamine ja pesu ning ettevalmistus järgnevateks keretöö etappideks
Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine
Plastdetailide remontimine ja käitlemine
Pindade ettevalmistamine värvimiseks
Pindade värvimine
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Praktika I
Praktika II

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Autoplekksepatöö alused
2. Auto remonttööde alused
3. Vanasõidukite taastamise alused
4. Pindade värvimise eritehnoloogiad
5. Keevitus- ja tuletööde teostamine
6. Liiklusõpetus
7. Väikemasinate hooldus
8. Klaasitööde tegemine
9. Üldkehaline ettevalmistus
10. Erialane huviring
11. Elektri- ja hübriidautod
12. Riigikaitse
13. Esteetika
14. Etikett


Õppija valib valikaineid 27 EKAP'i ulatuses (valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 50% on selle valinud ja rühma suurus on vähemalt 8 õpilast).
I aastal valib õppija valikaineid 11 EKAP'i ulatuses;
II aastal valib õppija valikaineid 11 EKAP'i ulatuses;
III aastal valib õppija valikaineid 5 EKAP'i ulatuses.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe keskhariduse baasil Automaaler Dokumendid

 

 

Toitlustus- ja majutusteeninduse erialad:

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Kokk; Cook; Повар
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2 aastat

  

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:

Kokk, EKR tase 4

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

 1. Valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi või restoraniköögi töö eripärast;
 2. Teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning suurköögi või restorani töö eripära;
 3. Järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
 4. Väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;
 5. Töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult suurköögis või restoranis, lähtuvalt koka töö eetikast;
 6. Korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd suurköögis või restoranis;
 7. Väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
 8. Mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 9. Suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
 10. Kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks;
 11. Omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
 12. Mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
 13. Kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 3. Töö planeerimise alused
 4. Töö planeerimine ja korraldamine
 5. Toiduvalmistamine
 6. Praktiline töö õppekeskkonnas
 7. Teenindus ja müügitöö toitlustusettevõttes
 8. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Rahvus- ja regionaalsed köögid
 2. Pagari- ja kondiitritööd
 3. Peoteenindus
 4. Joogiõpetus
 5. Dessertide valmistamine ja serveerimine
 6. Puhastus- ja korrastustööd köögis
 7. Kultuurilugu ja etikett
 8. Erialane prantsuse keel
 9. Erialane soome keel
 10. Erialane inglise keel
 11. Hoidiste valmistamine 
 12. Fruktodisain
 13. Lastehoid
 14. Värvusõpetus ja lilleseade

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe keskhariduse baasil Kokk Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: TOIDUAINETÖÖTLUS
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Kondiiter; Pastry-cook; Kондитер
Õppekava maht: 90 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1,5 aastat

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Keskharidus

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kondiitritoodete tehnoloogia eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
Lõpetajale väljastatakse lõputunnistus koos hinnetelehega.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kondiiter, tase 4” vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1. Valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest
2. Korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast
3. Analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Toiduainetetöötluse valdkonna alused
2. Toiduohutus
3. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
4. Valikpagaritoodete valmistamine
5. Kondiitritoodete tehnoloogia
6. Kondiitri praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Pagari- ja kondiitritoodete kujundus ja kaunistusõpetus
2. Käsitöökommide valmistamine
3. Rahvaste küpsetised
4. Eritoitlustus
5. Toiduvalmistamise alused
6. Erialane inglise keel
7. Erialane soome keel
8. Teeninduse alused
9. Dessertide valmistamine ja serveerimine
10. Kultuurilugu ja etikett
11. Värvusõpetus ja lilleseade
12. Lastehoid

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe keskhariduse baasil Kondiiter Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: TOIDUAINETÖÖTLUS
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Pagar; Baker; Пекарь
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Põhiharidusega isik.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast pagari õppekavas kirjeldatud 4. taseme kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.
Lõpetajale väljastatakse lõputunnistus koos hinnetelehega.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Pagar, tase 4” vastavad kompetentsid.
Osakvalifikatsioonid:
Õppekava moodulite nr 1, 2, 3, 4 ja 9 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele «Tainavalmistaja, tase 4» vastavad kompetentsid

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;
3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Toiduainetetöötluse valdkonna alused
2. Toiduohutus
3. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
4. Pagaritoodete valmistamise alused
5. Lihtpagaritoodete valmistamine
6. Valikpagaritoodete valmistamine
7. Pagari praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Kondiitritoodete tehnoloogia
2. Pritsküpsised
3. Rahvaste küpsetised
4. Pagaritoodete kujundus- ja kaunistusõpetus

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe keskhariduse baasil Pagar Dokumendid

 

 

Käsitööerialad:

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puukäsitööline; Woodworker
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
põhihariduse olemasolu

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud puukäsitöö eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puukäsitööline, tase 4 kutseeksami. Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon: 
Puukäsitööline, tase 4 kompetentsid

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õppija:

 1. väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut ja edasist õpiteed tulenevalt käsitöölise kutse-eetika põhimõtetest ja loomingulisest väljendusviisist, on kursis tööalaste arengusuundadeja tööturu suundumustega käsitöö valdkonnas

 2.  

  täidab iseseisvalt tööülesandeid juhindudes etteantud korraldustest, tehnoloogilisest dokumentatsioonist, vastutab oma tööülesannete täitmise eest, kontrollib ja hindab töötulemust vastavalt töö eesmärgile

 3. valmistab kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitöö- ja tarbeesemeid, töötab sõltuvalt eseme eripärast kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja viimistlusviise, järgides valiteedinõudeid ning järgib materjali säästlikku kasutamist

 4. väärtustab tellimustööde tähtaegsust ning töötab järgides efektiivseid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning keskkonnahoiunõudeid

 5. mõtleb loovalt ja arendab oma ideid, teostab neid tulenevalt sihtrühmast ning turustab valmis toodangut ja teenuseid tuginedes ettevõtluse printsiipidele

 6. osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, on avatud koostööle ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

 7. mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult 

 8. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana

 9. asutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks

 10. mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid

 11. mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest

 12. kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 13. mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte, hangib, kasutab, töötleb, edastab ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase

 14. koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks täiendamiseks ning tööturul rakendumiseks

 15. väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi 

   

 

 

Põhiõpingute moodulid:

 

 1. Sissejuhatus kutseõpingutesse 
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 
 3. Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloo alused 
 4. Kavandamine ja kujutamine 
 5. Puiduõpetus 
 6. Puutööalane tööriista- ja tehnoloogiaõpetus 
 7. Tervikpuu esemete valmistamine 
 8. Painutamistööd 
 9. Tappseotiste valmistamine 
 10. Puittoodete ja teenuste turundus 
 11. Praktika 

 

Valikõpingute moodulid:

 

 1. Laudnõude valmistamine
 2. Punumistööd
 3. Täispuidust traditsiooniliste mööbliesemete valmistamine

 

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 18 EKAP-i ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Tarbekunst ja oskuskäsitöö
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: SEPATÖÖ; BLACKSMITHING
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud sepa eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kooli sepa eriala lõpueksami või sepp tase 4. kutseeksami.

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas, valmistades traditsioonilistes ja kaasaegsetes tehnikates kvaliteetseid ning esteetilisi sepistatud tööriistu ning käsitöö-ja tarbeesemeid samuti luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Pärast õppekava läbimist õpilane:

1. väärtustab valitud eriala, enda tööalast arengut ja edasist õpiteed tulenevalt käsitöölise kutse-eetika põhimõtetest ja loomingulisest väljendusviisist, on kursis tööalaste arengusuundade- ja tööturu suundumustega käsitöö valdkonnas;

 

2. hoiab ennast kursis tehnoloogiate arengutega, konkurentsis püsimiseks on algatusvõimeline ja täiendab end iseseisvalt, kasutades selleks interneti võimalusi samas hinnates kriitiliselt saadud teabe usaldusväärsust, mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte, hangib, kasutab, töötleb, edastab ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;

3. mõistab sepatööga seotud tehnoloogilisi protsesse tervikuna, lähtudes loodusteaduse ja matemaatika põhiprintsiipidest ning meeskonna liikme töö rollist, rakendab kutsealaseid teadmisi nii tavapärastes kui ka uudsetes töösituatsioonides ja vastutab oma töö lõpptulemuse eest;

4. tunneb sepatööga seotud erinevaid materjale, valib ja kasutab neid vastavalt sepistatud esemete valmistamise tehnoloogiale ja omadustele, loob ohutu töökeskkonna ja kasutab materjale säästlikult;

5. valmistab kvaliteetseid ja esteetilisi sepistatud tavapäraseid tööriistu ning käsitöö- ja tarbeesemeid, töötab sõltuvalt eseme eripärast kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja viimistlusviise, samas järgides tööohutuse, keskkonnahoiu ning kvaliteedinõudeid ja rakendades asjakohaseid ning ergonoomilisi töövõtteid;

6. täidab iseseisvalt tööülesandeid juhindudes etteantud korraldustest, tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja vajadusel näidisest, vastutab oma tööülesannete täitmise eest, kontrollib ja hindab töötulemust vastavalt töö eesmärgile ning väärtustab tellimustööde tähtaegsust;

7. mõtleb loovalt ja arendab oma ideid, teostab neid hinnates nende tulemuslikkust tulenevalt töö eesmärgist ja sihtrühmast ning turundab valmis toodangut ja teenuseid tuginedes ettevõtluse printsiipidele; 

8. osaleb tulemuslikult erinevates meeskonnatöödes ja on avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, vajadusel juhendab oma pädevuse piirides kaastöötajaid;

9. algatab uusi sepatööalaseid ideid, sõnastades oma seisukohti korrektses eesti keeles nii suuliselt kui kirjalikult, tutvustab oma ideid ja tooteid ning teenuseide erinevates tööalastes olukordades;

10. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;

11. kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks

12. mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;

13. mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse
2. Sepatöö tehnoloogia
3. Kavandamine ja kujutamine
4. Eesti rahvakultuuri ja rauatöö ajaloo alused
5. Lukksepa- ja keevitustööd 
6. Sepistamine
7. Sepistatud toodete ja teenuste turundus
8. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
9. Praktika

 

Valikõpingute moodulid
1. Kohrutamine
2. Pehme mööbli restaureerimise alused
3. Pindade värvimise eritehnoloogiad 
4. Erialane võõrkeel 4EKAPd 

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kai Hermann; Joonas Kiri​
ametikoht: Käsitööerialade osakonna juhtivõpetaja; Sepatöö õpetaja 
telefon ---
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe keskhariduse baasil Sepatöö Dokumendid (01.09.2020 algusega)

Kutseõpe keskhariduse baasil Sepatöö Dokumendid (01.09.2019 algusega)

Kutseõpe keskhariduse baasil Sepatöö Dokumendid (01.09.2018 alustanud)

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Käsitöö
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Keraamik; Ceramics; Ремесленник по керамики
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Keraamik, tase 4” vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õppija:

 1. väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut ja edasist õpiteed tulenevalt käsitöölise kutse-eetika põhimõtetest ja loomingulisest väljendusviisist, on kursis tööalaste arengusuundade- ja tööturu suundumustega käsitöö valdkonnas;
 2. täidab iseseisvalt tööülesandeid juhindudes etteantud korraldustest, tehnoloogilisest dokumentatsioonist, vastutab oma tööülesannete täitmise eest, kontrollib ja hindab töötulemust vastavalt töö eesmärgile;
 3. valmistab käsitsi vormides kvaliteetseid ja esteetilisi erinevaid keraamilisi esemeid, töötab sõltuvalt eseme eripärast kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja viimistlusviise ning järgib materjali säästlikku kasutamist; 
 4. väärtustab tellimustööde tähtaegsust ning töötab järgides efektiivseid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning keskkonnahoiunõudeid;
 5. mõtleb loovalt ja arendab oma ideid, teostab neid tulenevalt sihtrühmast ning turustab valmis toodangut ja teenuseid tuginedes ettevõtluse printsiipidele; 
 6. osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, on avatud koostööle ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; 
 7. mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 8. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; 
 9. kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
 10. mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 
 11. mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest; 
 12. kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks; 
 13. mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte, hangib, kasutab, töötleb, edastab ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase; 
 14. koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks täiendamiseks ning tööturul rakendumiseks; 
 15. väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sissejuhatus kutseõpingutesse
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 
 3. Keraamika põhialused
 4. Kavandamine ja kujutamine 
 5. Materjaliõpetus 
 6. Savitombust vormimine
 7. Ribatehnika
 8. Saviplaaditehnika
 9. Savilehetehnika
 10. Savi treimine
 11. Üheosalise kipsvormi valmistamine
 12. Üheosalise kipsvormi abil paljundamine
 13. Keraamikatoodete ja teenuste turundus 
 14. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Erialane võõrkeel
 2. Raku tehnika
 3. Põletustehnika
 4. Dekoreerimistehnikad
 5. Suuremõõtmeliste esemete valmistamine 
 6. Mitmeosaliste esemete treimine
 7. Mitmeosalise kipsvormi valmistamine
 8. Portfoolio koostamine

 

Õppekava kontaktisik

ees- ja perenimi Kai Hermann
ametikoht: Käsitööerialade osakonna juhtivõpetaja
telefon ---
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

Ehitus- ja puiduerialad:

 

Kutseõppe liik3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Pottsepp-sell; Oven-builder
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon: 
Pottsepp-sell, tase 3“

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õppija:

 1. Tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid arvestades tööde tehnoloogiat;
 2. oskab juhiste alusel organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 3. ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;
 4. paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot;
 5. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 6. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, on avatud koostööle ja oskab käituda veaolukordades.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Pottsepa alusteadmised
 3. Müüritisküttekollete ehitamine
 4. Tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine
 5. Pottsepatööde praktika

 

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Mööblirestauraator; Furniture restorer; Pеставратор
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Põhihariduse olemasolu

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Õppekava õpiväljundite omandamisel täies mahus omandatakse mööblirestauraator, EKR tase 4, kutsele vastavad kompetentsid

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppekavaga kehtestatud kutsealase koolituse eesmärk on tagada õpilasele piisav ettevalmistus mööbli restaureerija kutsealal töötamiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks
Pärast õppekava läbimist õpilane:
1. väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi
2. oskab oma tööd planeerida, teostada, hinnata ja arendada
3. oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades
4. on orienteeritud heade õpi- ja töötulemuste saavutamisele
5. vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades
6. töötab tervist ja keskkonda säästvalt
7. oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline
8. tuleb toime multikultuurses keskkonnas
9. oskab suhelda ja on valmis meeskonnatööks

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
2. Sissejuhatus mööblirestauraatori eriala õpingutesse
3. Puidu lõiketöötlemine
4. Puitmööbli restaureerimine
5. Materjalide juurdelõikus ja õmblemine
6. Mööbli polstri restaureerimine

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Spoonimine ja viimistlus
2. Intarsia koostamine
3. Puidulõige

Valikõpingute moodulid on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumid, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi.

Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe keskhariduse baasil Mööblirestauraator 2a Dokumendid

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766