Registreerimine Siin! (id-kaart vajalik, võimalik registreeruda ka kohapeal)

Peale registreerimist tuleb tulla vastuvõtukomisjoni, ajad ning muu vajalik informatsioon Siin!

 

Autoerialad:

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Automaaler; Car paint technician; Автомаляр
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid. Isiku tervislik seisund peab võimaldama antud erialal õppida ja töötada.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Automaaler, tase 4 kutsele vastavad kompententsid
osakutse:
Õppekava õpiväljundite 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 8 saavutamisel omandatakse osakutsele „Maalritööde ettevalmistaja“, tase 3 vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1) omab automaalri töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi;
2) kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele;
3) tunneb ja järgib keskkonnaohutuse nõudeid;
4) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
5) kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult;
6) hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
7) kasutab arvutit nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
8) oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri;
9) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
10) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
11) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
12) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
13) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
14) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Põhiõpingute moodulid:
Automaalri eriala alusteadmised
Autode puhastamine ja pesu ning ettevalmistus järgnevateks keretöö etappideks
Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine
Plastdetailide remontimine ja käitlemine
Pindade ettevalmistamine värvimiseks
Pindade värvimine
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Praktika I
Praktika II

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Autoplekksepatöö alused
2. Auto remonttööde alused
3. Vanasõidukite taastamise alused
4. Pindade värvimise eritehnoloogiad
5. Keevitus- ja tuletööde teostamine
6. Liiklusõpetus
7. Väikemasinate hooldus
8. Klaasitööde tegemine
9. Üldkehaline ettevalmistus
10. Erialane huviring
11. Elektri- ja hübriidautod
12. Riigikaitse
13. Esteetika
14. Etikett

Valikõpingute valimise võimalused:
Õppija valib valikaineid 27 EKAP'i ulatuses (valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 50% on selle valinud ja rühma suurus on vähemalt 8 õpilast).
I aastal valib õppija valikaineid 11 EKAP'i ulatuses;
II aastal valib õppija valikaineid 11 EKAP'i ulatuses;
III aastal valib õppija valikaineid 5 EKAP'i ulatuses.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hariduslike erivajadustega Automaaaler Dokumendid

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Autoplekksepp-komplekteerija; Car panel complector
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22- aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õppekava loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami.

Vastavalt kutseharidusstandardi § 20 lg 2 on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks lõpueksam juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub.

 

Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga. Kui eksam ebaõnnestub, saab kool korraldada järeleksami.

Erivajadusega õpilane, kes on kooli lõpetamiseks valinud kutseeksami, kuid eksam ebaõnnestub, võib õpingute lõpetamiseks sooritada erialase lõpueksami.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 kompetentsid
osakutse(d):
Puudub

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

 1. väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik edasiõppimisvõimalustest ja tööturu suundumustest;
 2. töötab iseseisvalt, komplekteerib ja remondib sõidukite mittestruktuurseid kereosi, osandab ja koostab sõiduki kere ja sisustuse vastavalt juhenditele, vastutab oma töö tulemuste eest;
 3. loeb tehnilisi jooniseid ja skeeme ning vastavalt neile teeb keevitus- ja pindõgvendustöid, ühendab keredetaile, teeb plastija klaasitöid;
 4. töötab kasutades keskkonnasäästlikke ja ergonoomilisi töövõtteid ning järgides töökultuuri, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist; 5. planeerib oma tööprotsessi eesmärgipäraselt, täidab tellimustööd kvaliteetselt ja õigeaegselt;
 5. kasutab tööga seonduvalt infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti ja inglise keeles;
 6. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
 7. mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 8. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
 9. kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
 10. mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
 11. mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
 12. kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Autoplekksepp-komplekteerija alusõpingud – 19 EKAP
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused - 6 EKAP
 3. Sõiduki puhastamine - 5 EKAP
 4. Osandamine jaa koostamine - 8 EKAP
 5. Keevitustööd – 10 EKAP
 6. Pindõgvendustööd ja lehtmetallide töötlemine – 7 EKAP
 7. Keredetailide ühendamine – 8EKAP
 8. Klaasitööd – 3 EKAP
 9. Plastdetailide remont – 5 EKAP
 10. Elektritööd – 7 EKAP
 11. Praktika - 45 EKAP

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:

 1. Keel ja kirjandus – 6 EKAP
 2. Võõrkeel – 4,5 EKAP
 3. Matemaatika – 5 EKAP
 4. Loodusained – 6 EKAP
 5. Sotsiaalained – 7 EKAP
 6. Kunstiained – 1,5 EKAP

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Automaalritööde alused 4 EKAP
 2. Autoremonttööde alused 4 EKAP
 3. Vanasõidukite taastamise alused 4 EKAP 
 4. Pindade värvimise eritehnoloogiad 4EKAP 
 5. Väikemasinate hooldus I 3EKAP 
 6. Väikemasinate hooldus II 3EKAP 
 7. Liiklusõpetus 4EKAP 
 8. Erialane võõrkeel 4EKAP 
 9. Üldkehaline ettevalmistus 3EKAP 
 10. Värviõpetus ja kompositsioon 2EKAP 
 11. Riigikaitse 2 EKAP 
 12. Esteetika ja Etikett 1EKAP 

 

Valikõpingute valimise võimalused:

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 27 EKAP-i ulatuses ning õigus valida vaikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjast sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon: 56480449
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik; Vehicle space maintainer and tyre technician; Oчиститель aвтомобиль техник шины
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:
1. Omab sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi
2. Puhastab ja hooldab sõidukite värvkatet, salongi sisustust, kereosi ja mootoriruumi
3. Teeb sõidukitele rehvitöid
4. Kasutab töötamisel sobivat tehnoloogiat, energiat ja keskonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid
5. Rakendab keskonnasäästlike töövõtteid ning järgib tööohutuse- ja töötervishoiu nõudeid
6. Juhindub töötamisel talle antud töökorraldusest, tehnilisest juhendist , ohutusnõuetest ja tööle seatud kvaliteedinäitajatest
7. Töötab nii üksina kui ka meeskonnas, suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt
8. Kasutab arvutit nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks
9. Kasutab oma töös eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B1
Rääkimine ja kirjutamine A2
10. Kasutab oma töös vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglisekeelt) järgmiselt:
Mõismine tasemel B1
rääkimine ja kirjutamine tasemel A2
11. Oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus erialasse

2. Sõidukite värvkatte, sealhulgas klaaspindade, puhastamine ja hooldamine
3. Rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine
4. Sõidukite sisustus ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine
5. Sõidukite mootoriruumi puhastamine, pindade hooldamine ja põhjapesu
6. Rehvitööd
7. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
8. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Automaalritöö alused
2. Autoplekksepatöö alused
3. Auto remonttööde alused
4. Kliimaseadmete tehnik
5. Keevitus- ja tuletööde teostamine
6. Liiklusõpetus
7. Tehnika uuendused
8. Erialane võõrkeel

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutsekeskharidusõppe Sõiduki pindade hooldaja ja rehvitehnik Dokumendid

 

 

Toitlustus- ja majutusteeninduse erialad:

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: AbikelnerWaiterОфициант
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
POLE

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavad õpiväljundid.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Abikelner, tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamaks kelneri juhendamisel toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes.
Õpilane kavandab tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
 

1. Tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas
2. Mõistab toitlustus- ja klienditeeninduse põhimõtteid
3. Kasutab lauakatmise põhitehnikaid
4. Teenindab kliente erinevates teenindusolukordades
5. Valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüsolevaid toite ja jooke

Õppekava moodulitesse on integreeritud võtmepädevusi arendavate teemadena erialane eesti keel, erialane matemaatika, arvutiõpetus ja kehaline kasvatus

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
2. Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
3. Toitlustamise alused
4. Toitlustusteeninduse alused
5. Joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid
6. Catering ja peoteenindus
7. Abikelneri praktika

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse nõudeta Abikelner Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Abikokk; Assistant Cook
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
POLE

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite saavutamise. Hindamine viiakse läbi kokkuvõtvate komplekshindamistena.
Abikokk EKR tase 3 õppija tõendab teadmiste, oskuste, hoiakute ja sotsiaalse valmidusega töötamaks koka juhendamisel erinevates suurköökides või restoranides ja teistes toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.
Mooduli osas demonstreerib õppija praktilisi oskusi köögiviljade ettevalmistamist kuumtöötluseks, roogade valmistamist, kliendile serveerimist ja nõude pesemise oskust töösituatsioonis.

Hindamine viiakse läbi:
1. Proovitöö
2. Jälgimine praktilise töö käigus

Ülesannete sooritamisega tõendab taotleja järgmisi kompetentse:

töö planeerimine ja korraldamine, kaupade haldamine, toidutoorme eeltöötlemine, toitude valmistamine, teenindamine


Õpingute läbimisel omandatavad:
Kvalifikatsioonid:

Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud õppijal on võimalik saada abikokk EKR tase 3 kutse
 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1. planeerib enda tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest
2. tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
3. valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte eripärast ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning toiduvalmistamisepõhitehnoloogiatest, kasutab juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha korraldamisel
4. mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, teenindab kliente erinevates teenindusolukordades
5. valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüs olevaid toite ja jooke
6. planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab juhendamisel meeskonnaliikmena.

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
3. Toitlustamise alused
4. Teeninduse alused
5. Abikoka praktilise töö alused
6. Abikoka praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID1. Joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid
2. Valikpagaritooted pärmitaignast
3. Catering teenindus
4. Rahvus- ja rahvuslikud köögid
5. Eritoitlustus

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõppe 
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Köögiabiline; Kitchen assistant
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Haridusnõuded sisseastumisel puuduvad

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. Ülesannete sooritamisega tõendab taotleja järgmisi kompetentse: toorainete külm eeltöötlemine, köögiseadmete ja töövahendite puhastamine, prügi ja ohtlike jäätmete käitlemine, nõude pesemine , laudade katmine ja koristamine.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Köögiabiline, tase 2


Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Puuduvad

 

Õppekava struktuur

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sissejuhatus kutseõpingutesse
 2. Tööalase suhtlemise alused
 3. Puhastamine ja koristamine
 4. Toiduhügieen
 5. Köögiabilise praktilise töö alused
 6. Teeninduse alused
 7. Köögiabilise praktika
 8. Ettevalmistus kutseeksamiks

 

Valikõpingute moodulid

 1. Kodumajanduse alused 
 2. Kinnistu hooldamine  
 3. Pagari-ja kondiitritööd 
 4. Abikoka praktilise töö alused 
 5. Kutsealane liikumine 
 6. Loovtööd
 7. Värvusõpetus- ja lilleseade, toataimede hooldus
 8. Eritoitlustus
 9. Arvutiõpetus

 

Valikõpingute valimise võimalused:

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 30 EKAP-i ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: INGE REGO
ametikoht: Toitlustuserialade juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: KOKK; COOK; Повар
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Opingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Oppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kokk, tase 4” vastavad kompetentsid.
Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Põhiõpingute moodulite 1, 2, 3, 4 ja 5 ning abikoka praktika mooduli õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Abikokk, tase 3” vastavad kompetentsid
 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1. Valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi või restoraniköögi töö eripärast;
2. Teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning suurköögi või restorani töö eripära;
3. Järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
4. Väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;
5. Töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult suurköögis või restoranis, lähtuvalt koka töö eetikast;
6. Korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd suurköögis või restoranis;
7. Väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
8. Mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
9. Suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
10.Kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks;
11. Omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
12. Mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
13. Kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

 

Põhiõpingute moodulid:
Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Toitlustamise alused
Teeninduse alused
Abikoka praktilise töö alused
Toiduvalmistamise alused
Koka praktilise töö alused
Toiduvalmistamine
Koka praktiline töö
Abikoka praktika
Kokatöö praktika

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
Rahvus- ja regionaalsed köögid
Pagari- ja kondiitritööd
Peoteenindus
Joogiõpetus
Dessertide valmistamine ja serveerimine
Puhastus- ja korrastustööd köögis
Kultuurilugu ja etikett
Erialane prantsuse keel
Erialane soome keel
Erialane inglise keel
Hoidiste valmistamine
Fruktodisain
Lastehoid
Värvusõpetus ja lilleseade

 

Spetsialiseerumine suurköögitööle:
Suurköögitöö korraldus
Eritoitlustus
Catering-teenindus
Suurköögitöö praktika

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi INGE REGO
ametikoht: Toitlustuserialade juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hariduslike erivajadustega Kokk Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puhastus-ja kodumajandus; Cleaning and Housekeeping
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4” vastavad
kompetentsid

Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava moodulite number 1, 2 ja 3 (õpiväljundid 1, 2, 3, 4, 5) õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele
„Puhastusteenindaja, tase 3” vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1. Teeb hoolduskoristust ja suurpuhastust, hooldab tekstiile
2. Mõistab toitumise ja toitlustamise põhialuseid ning valmistab lihtsamaid toite eri sihtrühmadele
3. Väärtustab kodu ja perekonda, peab lugu eesti rahva traditsioonidest ja suhtub lugupidavalt teistesse kultuuridesse; rakendab kodu- ja pereväärtusi kodus ja kliente abistades
4. Abistab laste ja eakate pereliikmete hooldamisel, sise- ja välishaljastuse korrashoiul, peresündmuste korraldamisel
5. On ettevõtlik, korraldab oma töid plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult, teenindab kliente eri töösituatsioonides, järgides teeninduse head tava ja kutse-eetikat
6. Käsitseb turvaliselt ja hooldab heaperemehelikult majapidamis- ning koristustöödel kasutatavaid masinaid ja seadmeid, hoiab
7 Juhendab töötajate tavatööd ja vastutab oma pädevuse piires teiste töötajate arendamise eest, korraldab oma tegevust ja kohandab käitumist vastavalt olukorrale
8 Kasutab oma töös info- ja suhtlusvahendeid ning leiab tööks vajalikku informatsiooni usalduslikest infoallikatest
9. Juhindub oma töödes keskkonnanõuetest, tunneb ja korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust, hindab tööga kaasnevaid ohte ja riske ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, vajadusel annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi
10.Mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult
11. Suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana
12. Kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks
13. Mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid
14. Mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest
15. kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus õpingutesse
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
3. Puhastamine- ja koristamine
4. Toitumine ja toitlustamine
5. Kodumajanduse alused
6. Laste- ja eakate hooldamine
7. Tekstiilide hooldamine
8. Eripuhastustööd

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
1. Keel ja kirjandus
2. Võõrkeeled
3. Matemaatika
4. Loodusained
5. Sotsiaalained
6. Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Arvutiõpetus
2. Kondiitri-ja pagaritööd
3. Teeninduse alused
4. Eritoitlustus
5. Käsitöö (Tüdrukud)
6. Kangastelgedel kudumine (Tüdrukud)
7. Remondi-ja majapidamistööd (Poisid)
8. Vana viimistluse restaureerimine (Poisid)
9. Värvusõpetus ja lilleseade, toalillede hooldamine
10. Kutsealane liikumine
11. Loovtöö
12. Kultuurilugu ja etikett
13. Klienditeenindaja alused
14. Erialane soome keel
15. Erialane vene keel
16. Erialane inglise keel
17. Catering-teenindus
18. Rahvus-ja regionaalsed köögid

 

Valikõpingute valimisvõimaluised:
Valikõpingutest läbib õpilane 46 EKAP, nendest 8 EKAP

 tüdrukud -
käsitöö ja kangastelgedel kudumine
 poisid-

remondi-ja majapidamistööd ja vana viimistluse restaureerimine

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi INGE REGO
ametikoht: Toitlustuserialade juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hariduslike erivajadustega Puhastus Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puhastusteenindaja; Cleaner; Услуги по уборке​
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
POLE

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavad õpiväljundid ning sooritanud puhastusteenindaja, tase 3. kutseeksami.

 

Õpingute läbimisel omandatavad:
Kvalifikatsioonid:

Puhastusteenindaja tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

 1. teab ja tunneb kutse- ja eriala oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, tehnikaid, materjale, töövahendeid ja seadmeid ning oskab neid kasutada;
 2. täidab elukeskkonna puhtana hoidmisel iseseisvalt tööülesandeid, mis on üldjuhul stabiilsed või vähesel määral muutuvad, vastutab oma tööülesannete täitmise eest;
 3. on võimeline optimaalselt lahendama kutse- ja erialaseid probleeme kasutades üldlevinud allikaid ja vajadusel muutma oma käitumist;
 4. käsitseb turvaliselt ja hooldab heaperemehelikult koristustöödel kasutatavaid masinaid ja seadmeid;
 5. juhindub oma töödes keskkonnanõuetest, kasutab ökonoomselt ja tervist säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid;
 6. kasutab interneti võimalusi nii tööalastel kui isiklikel eesmärkidel; 
 7. seab juhendamisel endale karjäärieesmärke ja seostab juhendamisel erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega. 

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sissejuhatus õpingutesse
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 3. Puhastamine ja koristamine sh praktika
 4. Kinnistu heakorratööd sh praktika
 5. Tekstiilide hooldamine sh praktika
 6. Eripuhastustööd sh praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Arvutiõpetus
 2. Värvusõpetus ja lilleseade, toataimede hooldamine
 3. Kutsealane liikumine
 4. Pagari- ja kondiiteritööd
 5. Hoidiste valmistamine
 6. Fruktodisain

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hariduslike erivajadustega Puhastusteenindaja Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puhastusteenindaja abiline; Cleaner assistant
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast puhastusteenindaja abiline, tase 2 omandatud õpiväljundite saavutamist. 2 taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
Kvalifikatsioon:

Puhastusteenindaja abiline, tase 2

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteenindaja abilisena erinevates ettevõtetes ning klientide kodudes. Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks. Pärast õpingute lõpetamist õppija:

1. täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid
2. viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab tekstiile;
3. kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid, koristusaineid, hoiab korras oma töökoha;
4. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi ja tuge;
5. töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed;
6. õpib nõustamisel ja suunamisel;
7. juhendamisel hindab oma töö tulemusi;
8. teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma karjääriplaani koostamisel;
9. suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades;
10. teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi, oskab juhendamisel kasutada internetti ja selle rakendusi

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus õpingutesse
2. Tööalase suhtlemise alused
3. Puhastamine ja koristamine
4. Tekstiilide hooldamine
5. Toitumine ja toitlustamine
6. Kodumajanduse alused
7. Kinnistu hooldamine
8. Taignatoodete valmistamine
9. Loovtöö
10. Rütmika
11. Käsitöö (tüdrukud) 
12. Kangastelgedel kudumine (tüdrukud) 
13. Remondi- ja majapidamistööd (poisid)

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Riina Asumets
ametikoht: eripedagoog
telefon +372 5668 1563
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ehitus- ja puiduerialad:

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 
Õppekavarühm: Ehitus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Ehitusviimistlus; Finishing work in construstion​
Õppekava maht: 180 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingute lõpetamiseks tuleb õppijal saavutada kõik õppekavas esitatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja saavutatud kompetentside tõendamiseks sooritanud järgmised proovitööd:
1. Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine;
2. Seinte katmine rullmaterjalidega
3. Plaaditava põranda- ja seinapinna ettevalmistamine plaatimiseks;
4. Seina- ja põrandapinna hüdroisolatsiooni paigaldamine;
5. Tasapinnaliste seina- ja põrandapinna plaatimine

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:
„Maaler, tase 4 esmane kutse“; „Plaatija, tase 4 esmane kutse“

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1) Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis omandatud kutsete arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest ehitusviimistluse kutsealal
2) Valmistab ette hoonete erinevad viimistletavad pinnad ja teeb lõppviimistluse vastavalt etteantud tööülesandele, järgides asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid
3) Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
4) Oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest
5) Osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, on avatud koostööle ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
6) Mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult
7) Suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana
8) Kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks
9) Mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid
10) Mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest
11) Kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Põhiõpingute moodulid:

1. Sissejuhatus ehitusviimistluse eriala õpingutesse
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
3. Tasandustööd
4. Maalritööd
5. Rullmaterjalide paigaldamine seintele
6. Dekoratiiv- viimistlus
7. Hüdroisolatsioonitööd siseruumides
8. Plaatimistööd
9. Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:
1. Keel ja kirjandus
2. Võõrkeeled
3. Matemaatika
4. Loodusained
5. Sotsiaalained
6. Kunstiained

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
2. Kuivkrohvplaatide paigaldamine
3. Üldkehaline ettevalmistus
4. Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
5. Puidu käsitsitöötlemine
6. Vana viimistluse restaureerimine

Valikõpingute moodulid on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumid, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi.

Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ehitusviimistlus Dokumendid (01.09.2018 Alustanud)

Ehitusviimistlus Dokumendid (01.09.2019 Alustanud)

 

Kutseõppe liik3. taseme kutseõppe
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Pottsepp-sell; Oven-builder
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon: 
Pottsepp-sell, tase 3“

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õppija:

 1. Tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid arvestades tööde tehnoloogiat;
 2. oskab juhiste alusel organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 3. ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;
 4. paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot;
 5. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 6. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, on avatud koostööle ja oskab käituda veaolukordades.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Pottsepa alusteadmised
 3. Müüritisküttekollete ehitamine
 4. Tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine
 5. Pottsepatööde praktika

 

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Ehitus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: MAALER; Painter; Mаляр
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

 

Nõuded õpingute lõppetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatusk, kui õpilane on omandanud kooli õppekavas sättestatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud järgmised proovitööd:
1. hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
2. seinte katmine rullmaterjalidega

 

Õpingute läbimisel omandatav
kvalifikatsioon:
Maaler, tase 4 esmane kutse

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1. valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja
2. teostab erinevate seina ja põrandapindade lõppviimistluse (värvimine, lakkimine, õlitamine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat
3. katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid, tekstiilimaterjalid) järgides materjalitootja etteantud juhiseid ja töödetehnoloogiat
4. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskonnaohutusnõudeid
5. oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest.

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
2. ehitise sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
3. seina katmine rullmaterjaliga 
4. dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. üldkehaline ettevalmistus

2. tasandustööd
3. puittoodete viimistlemine

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hariduslike erivajadustega Maaler Dokumendid

 

 

Ülderialad:

 

Kutseõppe liik2. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Isikuareng
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Kutsevaliku õpe​
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:
Puudub

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

 1. oskab täita oma kutse- või erialal tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid;
 2. suudab täita tööülesandeid juhendamisel; 
 3. töötab tulemuslikult töösituatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed; 
 4. õpib nõustamisel ja suunamisel; 
 5. oskab suhelda harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste suhtluspartneritega; 
 6. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning etteantud infomaterjale; 
 7. oskab oma töö tulemusi hinnata nõustamisel;
 8. juhendamisel kohaneb ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades; 
 9. teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi; 
 10. oskab mõnel määral kasutada internetti; 
 11. oskab kasutada mõningaid rakendusi juhendamisel; 
 12. oskab väljendada oma ideid ning neid juhendamisel rakendada; 
 13. teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; 
 14. osaleb oma karjääriplaani koostamisel 

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. kärjääri- ja suhtlemisõpetus

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:

 1. tasandusõpe eesti keeles
 2. tasandusõpe inglise keeles
 3. tasandusõpe matemaatikas

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Kutsevalikuõpingute alused
 2. Vaatluspraktika
 3. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 4. Toitlustusteeninduse alused
 5. Abikoka praktilise töö alused
 6. Pagari-ja kondiitritööd
 7. Kinnistu hooldamine
 8. Kutsealane liikumine
 9. Loovtööd
 10. Arvutiõpetus
 11. Puutööalane tööriista- ja tehnoloogiaõpetus
 12. Puitesemete ja- detailide valmistamine
 13. Kodumajanduse alused
 14. Rütmika
 15. Kangastelgedel kudumine
 16. Sõiduki värvkatte sealhulgas klaaspindade puhastamine ja hooldamine
 17. Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Evelin Tamm
ametikoht: õppedirektor
telefon 56939083
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Aianduserialad: UUS!

 

Kutseõppe liik2. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Aiandus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Abiaednik​; Assisting Gardener
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks: 

Haridusnõuded sisseastumisel puuduvad  

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ning selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:
Puudub

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

 1. Teab ja kirjeldab peamisi abiaedniku kutse- ja erialaseid mõisteid ning põhimõtteid
 2. Saab aru oma töö põhiprotsessidest, tunneb erialast oskussõnavara, materjale, töövahendeid ja enamkasutatavaid seadmeid
 3. Täidab juhendamisel abiaedniku erialal tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid
 4. Suudab täita tööülesandeid juhendamisel
 5. Töötab tulemuslikult töösituatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed
 6. Õpib nõustamisel ja suunamisel
 7. Suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste suhtluspartneritega
 8. Kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning etteantud infomaterjale
 9. Juhendamisel hindab oma töö tulemusi
 10. Juhendamisel kohaneb ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades
 11. Teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi
 12. Kasutab juhendamisel internetti ja selle mõningaid rakendusi
 13. Väljendab oma ideid ja rakendab neid juhendamisel
 14. Teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivad valikud
 15. Osaleb oma karjääriplaani koostamisel.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Tööalase suhtlemise alused
 2. Sissejuhatus õpingutesse
 3. Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
 4. Aiakultuuride hooldamine 
 5. Saagi või tooodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:

 

 1. tasandusõpe eesti keeles
 2. tasandusõpe inglise keeles
 3. tasandusõpe matemaatikas

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Puitesemete ja puidust tugikonstruktsioonide valmistamine 
 2. Loovtööd erinevate materjalidega
 3. Aiasaadused ja toitumine
 4. Üldkehaline ettevalmistus 
 5. Kodumajanduse alused
 6. Sisehaljastuse hooldamine 

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Evelin Tamm
ametikoht: õppedirektor
telefon 56939083
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766